Regulamin

Regulamin konkursu „ThinkFootball”

§1 [Organizator i Partner]

1. Organizatorem konkursu „ThinkFootball” (zwany dalej „Konkursem”) jest FFW Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa (zwanej dalej „Partnerem”).
2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego. 

§2 [Uczestnicy]

1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:

a. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub
c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędna jest zgoda pisemna).
d. posiada konto w serwisie thinkfootball.pl dostępnym na stronie thinkfootball.pl.

3. Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.
4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

§3 [Mechanika Konkursu]

1. Konkurs trwa od 15.06.2020r do 29.06.2020r i jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem thinkfootball.pl („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu lub przedłużeniu trwania Konkursu.
2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy
3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien wykonać następujące działania:

a. zarejestrować i zalogować się do serwisu thinkfootball.pl
b. wybrać poziom trudności (Półprofesjonalny albo Zawodowiec)
c. rozwiązać w jak najkrótszym czasie test jednokrotnego wyboru z wiedzy o piłce nożnej, uzyskując jak największą liczbę punktów.
d. uczestnik może rozwiązywać test 3 razy; za każdym razem uczestnik może wyłącznie polepszyć swój wynik uzyskany w teście. W każdym teście pytania są wybierane losowo. 
e. Test konkursowy składa się z 9 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego. Pytania mogą być tekstowe, obrazkowe lub dźwiękowe.
f. rozwiązanie testu na stronie www w terminie do 29.06.2020 do godziny 23:59.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
5. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłania Zwycięzców w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu w następujący sposób: 

a. suma poprawnych odpowiedzi, czas poświęcony na odpowiedzi oraz kreatywność. Każdy z członków komisji przydzieli za kreatywność wartość punktową w skali 1-50 danej odpowiedzi,
b. następnie wartości te zostaną zsumowane,
c. osoba, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie Zwycięzcą nagrody I stopnia,
d. osoba, która otrzyma kolejno największą liczbę punktów, zostanie Zwycięzcą nagrody II stopnia,
e. kolejna osoba z największą ilością punktów zostanie Zwycięzcą nagrody III stopnia.  

6. Zwycięzca jest zawiadamiany o wygraniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w trakcie Konkursu adres e-mail) )
7. W skład Komisji wchodzą:

a. Angelika Jeżewska – przedstawiciel Partnera;
b. Grzegorz Osiński – przedstawiciel Organizatora.
c. Piotr Bogdański – przedstawiciel Organizatora.

8. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator jest zobowiązany do przyznania nagrody Uczestnikowi, którego odpowiedź jest kolejną najlepszą według kryterium opisanego w ust 4., w przypadku:

a. naruszenia w związku z udziałem w Konkursie postanowień Regulaminu bądź regulaminu serwisu thinkfootball.pl
b. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7
c. podania fałszywych danych;
d. podania nieprawidłowego adresu e-mail.

9. Zabroniony jest udział w Konkursie z użyciem więcej niż jednego zarejestrowanego konta i korzystanie z cudzych kont w serwisie thinkfootball.pl
10. W przypadku złamania przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub wykrycia przez Organizatora lub Partnera podejmowanych przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Konkursu niezgodnie z jego zasadami, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
11. Zabronione jest posługiwanie się przez Uczestników jakimikolwiek środkami automatyzującymi operacje w zakresie udziału w Konkursie, w szczególności stosowanie skryptów, wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów, w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji, wyłudzających informacje w niedozwolony sposób bądź innych kodów, plików lub narzędzi, mogących w sposób pośredni lub bezpośredni naruszać lub nielegalnie wpływać na system teleinformatyczny Organizatora. Organizator ma prawo zablokować Uczestnikowi dostęp do konta w ramach serwisu thinkfootball.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku wykrycia działań, o których mowa powyżej. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
12. Organizator wyśle w imieniu Partnera  nagrody w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody jak również za niepodanie żadnych danych.

§4 [Nagrody]

1. Zestawienie nagród:

a. nagrodą I stopnia jest ThinkBook 13s w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości jednostkowej 3 549,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł),
b. nagrodą II stopnia jest ThinkBook 14 w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości jednostkowej 3 099,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł),
c. nagrodą III stopnia jest zestaw gadżetów Lenovo w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości jednostkowej 200 zł brutto (słownie: dwieście zł),
d. dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie równej 11,11% wartości nagrody, o której mowa w punkcie a),  b) lub c) (w celu odprowadzenia przez Partnera za Zwycięzcę zryczałtowanego podatku w wysokości 10% łącznej wartości nagród).

2. Uczestnik, któremu zostaje przyznana nagroda (w sposób, o którym mowa w §3), zostaje zwycięzcą (zwanym dalej „Zwycięzcą”).
3. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody, o której mowa w ust. 1.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.
6. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie otrzymał Organizator od Partnera (prawa przedsiębiorcy, a nie konsumenckie). Faktura i karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy Organizator otrzymał je od Partnera.

§5 [Reklamacje i wykluczenia]

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:

a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (ul. Grzybowska 12/14 lok 105, 00-132 Warszawa);
c. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.

§6 [Dane osobowe]

Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

a. adres e-mail,

1. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody)
c. Numer telefonu kontaktowego
d. Prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL do rozliczeń z urzędem skarbowym)

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie ustawy z o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w konkursie, w tym dla celów podatkowych (dotyczy Zwycięzców), a także dla celów marketingowych, w tym objętych odrębnym oświadczeniem zgody.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:

a. żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących ich danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez administratora zrealizowane o ile nie spoczywa na administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.
b. dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to podmiot danych może zrealizować osobiście w siedzibie administratora lub kontaktując się kontaktując się poprzez maila  kontakt@thinkfootball.pl do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w siedzibie administratora lub kontaktując się kontaktując się poprzez maila  kontakt@thinkfootball.pl Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez administratora w określonym celu.
c. prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w siedzibie administratora lub kontaktując się poprzez maila  kontakt@thinkfootball.pl Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych.
d. oraz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego działania administratora danych w przetwarzaniu danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Partner (Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa). 

§7 [Licencja]

1. [Prawa Uczestnika] Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów zgłoszonych przez niego w Konkursie, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Organizatorowi – prawa te będą Uczestnikowi przysługiwały. Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Uczestnika.
2. [Prawa osób trzecich] Uczestnik oświadcza, iż wykonanie przez niego obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. [Pola eksploatacji] Uczestnik udziela Organizatorowi, bez ograniczenia co do czasu, zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, radiu, telewizji satelitarnej i naziemnej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
b. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, w radiu i telewizji satelitarnej i naziemnej a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, radia i telewizji satelitarnej i naziemnej, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
d. Wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.;
e. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

4. [Chwila udzielenia licencji] Udzielenie licencji następuje z chwilą ustalenia utworów lub wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony lub przekazania nagrody – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło jako pierwsze. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, jest nieodpłatne.
5. [Odpowiedzialność Uczestnika] Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Organizatora od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
6. [Prawa zależne] Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę jako twórca lub posiada zgodę twórcy na:

a. dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów;
b. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do stworzenia opracowań, strategii, koncepcji, planów itp. a następnie korzystania z nich i ich rozpowszechniania;
c. modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami;

oraz dokonywanie przez Organizatora działań opisanych powyżej i udzielanie przez Organizatora dalszej zgody w tych zakresach.

7. [Cel związany z działalnością gospodarczą] Organizatorowi będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych z działalnością gospodarczą Organizatora.
8. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu. W szczególności Uczestnik udziela upoważnienia Zamawiającemu do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu. Uczestnik upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji.

§8 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Nasza strona korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby świadczyć dla naszych Użytkowników usługi na jak najwyższym poziomie. Zapoznaj się proszę z naszą polityką cookies. AKCEPTUJĘ